It's simple – ActionBase

AB4QUALITY

מאפשרים לכם שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על החלטות ומשימות אסטרטגיות חוצות ארגון

dsfgvsd-07

מעקב תכניות ושיטות עבודה

מאפשר לארגון יכולת מעקב אחר עמידה ביעדי עסקיים מתוך דוחות גרפיים מובנים ושקיפות מלאה של הדרג הניהול

dsfgvsd-03

ניהול ומעקב החלטות

מספקת: שליטה ובקרה פורמאליים על ניהול המידע והתקשורת המשימתית בארגון ובכך חוסכים לכם זמן עבודה וכסף

Untitled-4-09

ניהול תכניות BCP

המערכת עוזרת לכם לנהל את הסיכונים בארגון ולייצר תכנית רציפות עסקית גם בזמן אסון

Untitled-4-12

ניהול תהליכי איכות

מספקת למנהלי הארגון, ביניהם מנהלי הבטחת איכות ובטיחות, פתרון המאפשר לתהליך הפנים ארגוני להיצמד לתקנים ולתקנות ההכרחיים לפעילותו השוטפת של הארגון
ולניהול איכות כללית.