Product Portfolio Management

פלטפורמה אחידה ואינטגרטיבית לניהול פרוייקטים תוך עמידה ביעדי הפרויקט

Engineering Collaboration

ניהול המידע ההנדסי מאפשר לארגונים לנהל ולשתף את המידע בתוך הארגון  

Product Quality Management

ניהול ושיפור איכות המוצר ושביעות רצון הלקוח באמצעות ניהול תהליכים מובנים ומהירים

Product Collaboration

ניהול ושיתוף המידע ההנדסי והלוגיסטי בארגון על תכולת המוצר החדש והמשתנה

 Product Governance & Compliance

ניהול רכיבי המוצר וסילוקו של המוצר לפי דרישות ואתגרים של מנגנוני רגולציה שונים

Product Lifecycle Analytics

ניתוח כדאיות ההשקעה במוצרים חדשים על בסיס מכלול הנתונים המתקבלים ממקורות וגופים שונים

Product Cost Management

ניהול עלויות המוצר באמצעות שיתוף מידע ומחירים בין ספקים ויצרנים לכל אורך חיי המוצר.